కాన్వాసు
 
(నను వెక్కిరిస్తూ.)
రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు   తేదీ :12-11-2009

ఓ  సంవత్సరకాలం చిత్ర కు దూరంగా వుండి

 

కవితతో కాలం గడిపి యిన్నినాళ్ళకు

చిత్ర ఒడిన ఒకింత సేద

తీరాలనిఆశగావెనుదిరిగి  

వెళ్ళానా

 

 

యింతకాలం

తమవంకకన్నెత్తెనా

చూడలేదని

 కుంచెలు

 
ఖ్రుద్దులై చూస్తున్నాయ్
 

కాన్వాసు కోపంతో
 
చుట్ట చుట్టుకొని
 
దూరంగా పరిగిడుతోంది
తనపై నున్న వివిధ వర్ణాలను

తనకు తానే తనువుపై ఒలుపుకొని

మనోహర వర్ణ సమ్మిళితమై
 
సుందర చిత్రమై
 
నీ అవసరమిక యేముందని
నను వెక్కిరిస్తూ

గాలిగుర్రమెక్కి ఎగిరిపోయింది.