హంతః(ర్)జాలం

 (నీలిపుంతల ఇంటర్నెట్)

రచన:నూతక్కి

తెదీ:23-11-2009

 పరిణతిలేని వయసు న

 పరుచుకొంటున్న

 అంతర్జాల నీలినీడల

 వుచ్చులు

 పరిపక్వత చెందని

 మనసున ప్రేమంటూ

కామపిచ్చి

యాసిడు దాడుల్లో

 కత్తి పోటుల్లో

కాటికెళుతున్న కన్నెలు

చిద్రమైన సామాజిక

 కట్టుబాట్లు

నియంత్రణ,

నిర్దేశికతా రాహితిలో   

వసివాడుతున్న

భావి.. యువత