బ్లాగ్ మిత్రులూ ! తీర్చరూ నా సంశయా లు

రచన :నూతక్కి

27-11-2009

ఎవరైనా వివరిస్తారా !

నాకు తెలియని కొన్నైనా

కంప్యూటర్ వినియోగాలు.

డిజిటల్ కెమేరాతో

 నే చిత్రించిన చిత్రప్రతులు

 నే తీసిన ఫోటో వైచిత్రులు

నా బ్లాగుకు

 ఏతీరున

అనుసంధించాలో !

 నే మెచ్చిన బ్లాగుల

నెటుల అమర్చాలో

 నను మెచ్చే బ్లాగర్ల

నెటుల సూచించాలో

నా బ్లాగ్వీక్షకులెందరో

పోస్టులను చదివినవారెందరో

తద్వివరాలను ఏ తీరున

నాబ్లాగున సమకూర్చాలో ?

 యిలా ఎన్నెన్నో

 సంశయా లు

ఇంకెన్నో శంకలు

ఎన్నెన్నో అభిలాషలు

 మరెన్నో ఆకాంక్షలు

 వివరిస్తే ఆనందిస్తా