సమిధలు,

 రచన: నూతక్కి,

తేది:14-12-2009

రాజకీయ నాయకులు

రగిలించిన అగ్ని జ్వాల

 వుద్రిక్తతా కాంతివైపు

ఆకర్షితులై పరువులు

 రగులుతున్నగుండంలో

సమిధలవుతు భావి జనత

 అటు యిటు ఎటునుండైనా

 అమాయకులా ప్రాణులు

వుద్యమస్ఫూర్తితో 

 విచచ్ఛణా రాహితీలో……