సంక్షోభంలో సంక్షోభం

 రచన: నూతక్కి

తేదీ:15-12-2009

 త్రిదశ వత్సరాల

తెలుగు దేశం పార్టీ

ప్రాంతీయతా భావనల

 విభజనా వీచికల

సంకేతాల సంక్షోభం

స్వయంక్రుత అపరాధమా ?

 ద్వైధీ భావనా వేదనలు

 అధినేత రచియించిన

చాణక్య తంత్రమా ?

చారిత్రిక తప్పిదమా?

రాజకీయ వైఫల్యమా?

రాజనీతి వ్యూహమా ?

 అస్థిర పరిణామ

నేపధ్యపు విక్రుత

 మానసిక విన్యాసమా?

 స్థిర దీక్షా సంకల్పమా?

అర్ధం కాక అడుగుతున్నా