సమఝ్దారెవడు?   

రచన: నూతక్కి

తేదీ: 17-12-2009
 
రందిలేపి గుంజల్కూడగట్టి
సెంటరుకాడికెల్లి షామియాన దెచ్చి

పందిరేసి అందల

సల్లంగ పండి సిద్విలాసంగ

జూస్కుంటా ఆడు……..

తమకు తామె

రందిపడ్డ గుంజలు

పందిర్నిగూల్చ జూస్తె

కూలకుంట తపనపడి

పాట్లు పడత యీడు