మకర సంక్రమణ కాంతీ !

రచన : నూతక్కి,

తేదీ : 14-01-2009

విరోదినామ సంవత్సరాన

 తెలుగిండ్ల ముంగిళ్ళ

నడయాడ వచ్చిన

మకర సంక్రమణ

కాంతీ ! సంక్రాంతి !

 తెలుగుల మనస్సులు

 మసి బారి పోయి

 వున్నాయమ్మా!

తెలుగుల మనోరధ

చక్రాలు

విభాజనాభావ

 సమ్మెటల విస్త్రుత

దారుణ ప్రహారాల ధాటికి

 విరిగిపోయి ఉన్నాయమ్మా

 నిను స్వాగతించి

 మా ముంగిళ్ళ కు

తోడ్కొని తెచ్చేందుకూ,

వీధి వీధీ త్రిప్పి

తిరిగి నిను సాగనంప

 రాలే మమ్మా !

వీధులన్నిట విద్వేషమనే

 కంటకాలూ క్రోధావేశ భరిత

కందకాలు తప్ప ,

ఎప్పటిలా

పూలు పరిచిన

 రంగవల్లులు లేవు

 నీ పాదాలకు

గాయాలవుతాయి!

నడయాడాలని చూడకు తల్లీ !

మాకోసం ఎలా వచ్చావో !

పాపం ! మరి ఎలా తిరిగి పోతావో ?

 జాగ్రత్త తల్లీ, ఎక్కడ చూసినా

రాస్తారోకోలూ రెయిళ్ళ రోకోలు.

 కారులు ఎలానూ తిరగవు

 బస్సెక్కీ,రైలెక్కీ

 నీగమ్యానికి చేరలేవు

కాల్పులు,లాఠీ చార్జీలు

 బందుల్లో చిక్కుకోకు

బందిఖానాలో

 బందీవైపోతావు.