స్మశానస్థలి !

రచన :నూతక్కి,

 తేదీ : 24-01-2009

ధరాతలం

 జలాశయం

మానవ,జంతు,

 పక్షి,వ్రుక్ష

 జలచరాది

విగత జీవ

కళేబరాలు !

నిక్షిప్తమై

అంగుళ

మంగుళమందున

 ప్రతి అణువూ

మరుభూమియె ! ! !

యీ ధరిత్రి యంతా

ఓ స్మశానస్థలి ! ! !