దర్పణం

 రచన :నూతక్కి

 తేది : 25-01-2010

ఈ భూమి పై పుట్టిన ప్రతి మనిషికి ,సభ్య మానవ సమాజంలో నివసిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తికి ఆ సమాజపు భాష ,తద్వారా జీవన ప్రక్రియలొ జీర్ణించుకుపోయిన సంప్రదాయాలు,సంస్క్రుతులు,అలవాటులు , ఉద్వేగాలూ,ఉద్రేకాలూ ,కోపాలూ తాపాలూ ,వాటిని వ్యక్తపరిచే రీతులూ ,తద్వారా ఆవిష్కృత నృత్య గానాది కళలూ, జీవన విధి విధానాలూ ఆ జాతి తరతరాల జీవన చరితకు నిలువెత్తు దర్పణాలు.