వివేచన కరువై……

నూతక్కి,

Dt .24-01-2010.

 హింసతో అహాన్ని త్రుప్తిపరుచుకో గలరేమో కాని సత్ఫలితాలు పొందటం అసాధ్యం. తామనుకున్నది తామనుకున్నట్లు తమకు అనుకూలంగా జరిగి తీరాలనుకొనేవారు, సాధన దిశలో కోల్పోవలసింది అధికం అన్న విషయం విగ్నులకు విశదమే. కాని , వివరించే వారు, అర్ధం చేసుకునే వారు కరువయ్యారు.