ఏందో సమఝ్కాకుంటున్నది.,
రచన: నూతక్కి, తేది : 28-01-2010
యీ రోజు సిదంబరం “కమిటి” యేస్తనని జెప్పినకాడికెల్లి టివి చానళ్ళల లొల్లెంటె లొల్లి. అందరికి అర్దమయ్యిందేందంటె,తెలెంగాన రావాల్నంటె ,అయిదరబాదు సమస్య,నదీ జెలాల సమస్య,కొత్త రాజధానేడ గట్టాల్నన్నది సమస్సె, యెన్ని రాజదాన్లు కట్టాల్నన్నది సమస్సె.అద్దులేడ బెట్టాల్నన్నది సమస్సె.కొత్త రాష్ట్రాలకు నిధులేడికెల్లి తేవాల్నన్నది సమస్సె.. గట్లని అందరు జెప్పుకుంటున్నరు గాని, అసల్ సమస్సె యేందంటె యీడనే హయిదరాబాదుల జమైన కేంద్ర పరిస్రమల సంగతెవ్వరు పట్టించుకోకుంట పల్లకున్నరేందో.గదే మేజర్ సమస్సయ్యి కూకుంటదో ఏందో సమఝ్కాకుంటున్నది.,