ఆదెపత్తెప్పోరుల అయిదో “మా” కారుడు.

రచన: నూతక్కి,

తేదీ : 27-01-2010

అప్పటి దినాల్ల,

ఆ మద్రాసుకెల్లి

యిడివడొచ్చిన

ఆంధ్ర పెజల నెత్తిన

మాకొద్దు మొర్రో అన్న గని

 శాన పెద్ద బారముంచిండు

జెవ్వరు బాబు..

గదే !తెలంగాణ భాద్దెత.,

 మీతోడనే కల్సుంటరు,

 నీకాడ పైసలున్నయ్,

పంటలున్నయ్,

ఆల్ల తాన గనులున్నయ్…

ఒంటిగొదిలేస్తె

ఆగమైతడన్జెప్పి

సమ్ఝాయించి,

బాద్దెత్ల్నిచ్చిండు

బారం తలకెత్తిండు.

రాజదాని గాడ్కెల్లి

గీడకు మార్పిచ్చిండు

అదేమంటె

 మీదొకే బాసగదంటడు.

అప్పటి కాడ్కెల్లి,

అంతదన్క నిజాము కాడ

వూర్లల్ల పెత్తనం

చలాయించిన్రు జూడు

 గాదొరలు,

రజాకార్లకు అత్తాసు

 పలికిన దొరలు,

 ఆంధ్రోళ్ళొస్తెగిన,

వూర్లల్ల

అమాయక

 తెలంగాన పెజలు

 (ఆల్లకి సదువెందుకని నొక్కి పెట్టిన్రు గడీ దొరలు.)

తమ సెప్పు సేతల్దాటి,

మాటినకుంటరనీ,

ఆల్లను సెప్పులకిందేసి

 నలిపెడి

 అదికారం,

 ఆదిపత్తెం

ఏడ పోతదోనని,

గప్పటి కాడికెల్లి

 తెలంగాన ను

 అడ్డు పెట్టుకొంట

 ఆధిపత్తేనికై పోరు

 జేస్తనే వున్నరు.

 మద్దెగాల కొద్దికాలం

ఆగినట్టన్పించినా

 మల్ల 1969/1970 ల లో

 గీడనే జమాయించిన

పక్క రాష్ట్రపోళ్ళ

మద్దద్దీస్కుంట

మల్ల ఆధిపత్తెప్పోరు

 షురూజేసిన్రు.

 అధికారం చేత్లకొచ్చినంక

 గా వూసె మరిసింన్రు.

గడీల్నేలిన పెబువుల్గూడ

తెలంగాన స్లోగన్లిచ్చి

పీటమెక్కిన్రు గాని

తర్వాత గాయిసయం

 మరిసిన్రు.

 మరాఠీలూ,

మళయాళీలూ,

 మార్వాడీలూ,

మద్రాసీలూ,

 గీ వీళ్ళు

గిప్పటికెళ్ళి కాదు

 నిజామ్ దొర నాటికెల్లి

యే రోటి కాడి

పాటారోటికాడ పాడి

 వాల్ల పబ్బం

 గడుపుకొన్నరు.

 గుజరాతీలు సింధీలు,

 వున్నరు గాని,

 ఎనకాతలకెల్లి ఆటాడిస్తరు.

 పార్సీలున్న గని

 పైసలిచ్చివూకుంటరు.

 ఆల్లెవర్తోటి డేంజర్ లేదు గాని

 నాల్గు మకార్లు !

ఆళ్ళకు తోడు మరో “మా” కారుడు, యీల్లతోటి జర బద్రంగుండాలె. లేకుంటె ఆదిపత్తెప్పోరు అడ్డ దార్ల్తొక్కుతది. జర జాగ్రత్త!