అది మీ విచక్షణకే

 రచన:నూతక్కి

విభజనోద్యమాలు చేస్తూ, ఆత్మ గౌరవ నినాదాలు చేస్తున్న, తెలంగాణ యువత గుర్తించవలసిన దేమంటే, ప్రస్తుతం మన రాజకీయ నాయకులు వక్రీకరించి యువత మనసులను తొలిచి నింపుతున్న అబద్ధపు భావనలు… 1)మన ఆత్మ గౌరవానికి కష్టం కలిగిందని, 2)తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఆంధ్ర పాలకుల పాలనలోనష్టం జరిగిందనీ….. చెబుతున్నవిషయాలు వక్రీకరించి చెప్పిన అవాస్తవాలు, తెలంగాణాకు , యిక్కడి ప్రజలకు జరిగిన నష్టం, ఆంధ్ర ప్రాంత నేతలవల్లనో,అధినేతలవల్ల నో, పాలకులవల్ల నో, మీదు మిక్కిలి ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలవల్లనో కోల్పోవడం జరుగ లేదు. వందల యేళ్ళు నైజాము ప్రభుత్వంలో జరిగిన దోపిడీల వల్ల,రజాకార్ల దాక్ష్ణీకాల వల్ల,గడీల్లోని దొరల దురాగతాల వల్ల,వారుమన మనసుల్లో నింపిన బానిసత్వ స్రుంఖలాలవల్ల, ఆర్ధిక,సామాజిక కుల ప్రాతి పదికల వివఖ్షతతో విద్యను సామాన్యునికి అందనీయకుండా చేసిన గ్రామ గ్రామాన వున్న అగ్ర కుల గ్రామ పెద్దల వల్ల, కోల్పోయాంగాని ఆంధ్ర ప్రాంత నేతలవల్ల గానీ,అధినేతలవల్ల గానీ, పాలకులవల్ల గానీ, మీదు మిక్కిలి ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలవల్లకానీకాదు.అభివ్రుధ్ధిపరంగా రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలకు అన్యాయం జరిగింది .కేవలం తెలంగాణాకే కాదు.వివేకం, సమ్యమనం యీ సమయంలో చాల అవసరం. అర్ధం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అది మీవిగ్నత.వాస్తవాలను కావాలని విస్మమరిస్తే …..అది మీ విచక్షణకే.