నా

శిలాశిశువుజన్మ దినం.(అందరికీ సు స్వాగతం.)నూతక్కి,

తెదీ: 04-02-2010

తెలుగు బ్లాగర్లు అందరికీ యిదే నా ఆహ్వానం.

నా “శిలాశిశువు” పుట్టి ,గత జాన్యువరి ముఫై కి ఒక సంవత్సరం గడచింది. కొంచెం లేటయినా ,ఒకసారి విచ్చేసి http://www.nutakki.wordpress.com కు వచ్చిఆశీర్వదించండి. స్వాగతిస్తూ….శ్రేయోభిలాషి …నుతక్కి