విరివిగా విరుగుతున్న మనోభావనలు

(కనిపెడదాం అతికించే వింత ఫిక్స్)

రచన: నూతక్కి, తేదీ: 05-02-2010

 చీటికి మాటికీ

యీ మధ్యన

 వినవచ్చే పదం

మనో భావనలు

 భావనలున్నాలేకున్నా

 మనసు మాత్రం

 వుంటుందనుకుంటా

మనిషికి

క్రూరపూరితమో …..

 సౌమ్యభరితమో…..

తెలెంగాణ వుద్యమాన

 సమైక్య స్వర సంచయాన

 వైషమ్య భరిత

మనో భావనల

వింత వేదనలు

పరమాత్ముని లడ్డూకై

వికలమైన మనోభావనలు

 చీకటి దారుల్లో ఆర్జితసేవల

వింత పోకడల వీక్షణలో

 విరిగిన మనోభావనలు

 అడ యీడ యేడనైన

దీనికి దానికి అని కాదు గాని

అనునిత్యం చిద్రమౌతు …..

 విరిగినా అతికించే “వింతఫిక్స్”

వుండుంటే ….

బాగుండును క్విక్ ఫిక్స్ లా