ఆవిష్కరణలకు మూలం

 రచన : నూతక్కి

 తేదీ: 12-02-2010

 మానవ శరీరాంతర్భాగ

వుధ్భవిత జఠరాగ్ని

 కీలల కీలక స్థలి యది

 కుక్షి యనే రెండక్షరాల

 సజీవ జీవజాల యంత్రాంగం

మహాధ్భుత నిర్మాణం

ఆకలికది జన్మస్థలి

ఆకలి ఆకలి ఆకలి

 ఆకాంక్షకు మూలం ఆకలి

 అభివ్రుద్ధికి మూలం ఆకలి

 ఆకలి తీర్చే ఆహారపు

సంపాదనకై మార్గాన్వేషణలో

 మహత్తర ఆవిష్కరణలు .

 ప్రాధాన్యత,ప్రాధమ్యం,

వివేకం, విచక్షణ

 నిర్ధారించి, నిర్దేశించి

, నియంత్రించు మేధకు

 మహత్తర శక్తి నిచ్చి,

 బ్రుహత్తర యుక్తి నొసగి,

 వివేకం కలిగించేది

విద్వేషం రగిలించేదీ

 విద్రోహం చేయించెదీ..

. వుత్పాతం కలిగించేది

 మమతల జల్లులలో

 అనురాగం,ఆత్మీయత,

 ఆనందం, ఆహ్లాదం,

స్రుజియించే కుక్షి

 ప్రపంచపు,కొన కొనలో

 వినూత్న రీతి

 అనునిత్యం

స్రుష్టిత మహాధ్భుతాల

ఆవిష్కరణం

సర్వం ,సకలం కుక్షే మూలం