చట్టం….నైతిక సామాజిక వైవిధ్యం

 రచన: నూతక్కి

 తేదీ:20-02-2010

సామాజిక ఆర్ధిక నేపధ్యంలో

 సోరోగసీ చట్టబద్ధనీడల్లో…..

నారి తనగర్భం

నవమాసాలు

అద్దెకిస్తే సమ్మతం

చట్టానికి!!!

ఆర్ధిక రణ రంగపు

 నేపధ్యపు కల్మష

కూపంలొ సామాజిక

ఆర్ధిక నిక్రుష్టతలో

 కడుపుకు ఓ మెతుకుకై

మానిని తన మానం

అద్దెకిస్తె దుష్క్రుత్యం

అది చట్టానికి

యేజెన్సీల పేరుతో

పేపర్లపై సంతకాల

అంగీకారాలుతో

సగౌరవ వైద్య

 మర్యాదలతో …అక్కడ

భయంకరంగా

బలవంతంగా

 తరలింపబడి

 బ్రోకర్ల,డాఫర్ల

కనుసన్నల్లో

 నకనకలాడే కడుపుల్లో

 తన్నులతో…యిక్కడ

 ఆర్ధిక స్వావలంబనలొ

 సమాజానఒకరు

 ఏహ్య ధ్రుఃక్కులతో

యీసడింపులతో

 మరొకరు.

జలగల్లా

సమాజరుధిర పిపాసులు

అక్కడ అధికార నిర్వహణలో

 యిక్కడ అధికారుల నిర్వహణలో

 విధిగా పహారాలో

 ప్రజా ప్రభుత్వాలు.