యీర్ష్యా ద్వేషాలు

(స్వామి శ్రీ వివేకానంద సూక్తి )

 సేకరణ: నూతక్కి

నీవు గనుక యీర్ష్యా ద్వేషాలు వెలిబుచ్చితే అవి చక్ర వడ్డీతో సహా నీమీదికే మరలి వస్తాయి.ఇది నీవు గుర్తిస్తే చెడుపనులు చేయకుండా అది నిన్ను నిరోధిస్తుంది.