శీలం

 (స్వామి శ్రీ వివేకానంద సూక్తి )

 సేకరణ : నూతక్కి

 ఒక వ్యక్తి శీలాన్ని అతను చేసిన ఘనకార్యాలతో నిర్ణయించ రాదు.ఒక మహావ్యక్తి శీలాన్ని తెలియజెప్పేవి అతను చేసే అతి సాధారణమైన పనులే. వ్యక్తి అతడెలాటి స్థితినందున్నాఒకేరీతి విశిష్టంగా వుంటాడో అతడే వాస్తవంగా గొప్ప వాడు….స్వామి వివేకానంద