కర్మాగారం

 రచన: నూతక్కి

 తేది: 19-02-2010

 ప్రణాళికలు

 ద్రవ్య లభ్యతలు

 స్థలసౌలభ్యం

మౌలిక వనరులు

 ముడి పదార్ధములు

 నిపుణుల లభ్యత

 శక్తిని క్రొవ్వొత్తిలా

 కరిగించే నేర్పరులా

కార్మిక శక్తుల

అనుబంధంలో

వినూత్న తీరులు

 భవనం

యంత్రం

 ఇంధనం

ముడిసరుకు

 జలవిద్యుద్వనరులు

 వుత్పాదనా

 విధానములు

 యాజమాన్య

 విధి విధాన

సంవిధాన

నవీన రీతుల

అవగాహనలు

ప్రమాణముల

 నిశిత పరీక్షణలు

 పరిశోధనలు

 సంశోధనలు

వుత్పత్తుల

అమ్మకాలలో

నవ్యపోకడలు

కావాలోయ్

నవకర్మాగారం

నడపాలంటే

నడవాలంటే