అడకత్తెరలో పోకచెక్కలు

రచన :నూతక్కి

 తేది: 25-02-2010

నిగూఢంగా

 పైసలు

చేతిలోపడకుంటే

యింటి ప్లానుపై

అధికారిక ముద్ర పడదు

 నిర్మాణపు

పునాదులప్పుడు

కానరావు.

నిర్మాణ పర్యవేక్షణలు

 దబ్బు దండుకోడానికి

మాత్రం నిరంతర

పర్యవేక్షకులు

 విధినిర్వహణా

వైఫల్యంలో

తప్పులెన్నయినా

 చేసుకో మేమున్నామని

 ప్రోత్సాహాన్నందిస్తూ

 జేబులు నింపుకొనే

 పనిలో తప్పులు చేస్తూ

తప్పులు చేయిస్తూ ….

ఆయా అధికారులు

 క్రమబద్ధీకరణ నెపంతో

 తప్పులన్నీ ఒప్పులుగా

మార్చేస్తామని

 లంచాలు మేసినోళ్ళ

 నేమీ చేయలేక

ప్రజలనేబ్లాక్ మైల్ చేసి

 డబ్బు దోచుకొంటూ

 ప్రజా ప్రభుత్వాలు

 అనుక్షణం

 అనిశ్చితిలో

 కాసు కాసు కూడ గట్టి

ఎకడెక్కడొ రుణాల్దెచ్చి

 గూడు కట్టినట్టి ప్రజలు…..

అడకత్తెరలో పోకచెక్కలు