ఆమ్యామ్యాలలో హస్తలాఘవం

 రచన :నూతక్కి

తేదీ: 25-02-2010

 అధికారులు

హస్తాక్షరం చేసిన

 హస్తానికి

తెలియదు పాపం

 ఆఖరుకు

 అడిగినంతా

దండుకొని

బహిరంగంగా

 రెండో చేయి

 దాచిన

ముడుపులసంగతి.