బండ్లగూడాలు

 (భాగ్యనగరి చుట్టూరా)

 రచన:నూతక్కి

 తేది :18 – 02 -2010

ఒకప్పటి చెక్ పోస్టులు

 భాగ్య నగరికి

బండ్లగుడాలు

 భా గ్య నగరికి

వచ్చే రహదారులకన్నిటా

 షుమారుగా నగరానికి

పదికోసుల దూరంలో

 భద్రతకు భద్రత గా

ఆదాయానికి వనరుగా

 ఎగుమతులపైన

దిగుమతులకైన

నిఘా వ్యవస్తకై

నగర ప్రజా జీవికకై

బండ్లపైన రవాణా

 బండి నడిపిన బళ్ళు

 లాగిన జీవుల

 విరామస్తలి

 బండ్లగుడా

రహదారులన్నిటిపైనా