పురుషాధిపత్యం

(యింకానూ యికపైనా సాగును)

రచన : నూతక్కి

తేదీ:24-02-2010

పురుషాధిపత్య

అహంకార ధోరణుల

పీడనలో……

అధునికులమనుకున్నా

యీనాటికీ

పడతో,వనితో,

యింతో, నారో..స్త్రీ యో ….

యీడే జన్మించిన యామె

 జన్మస్థలికే జన్మతహా

ఆ…డది

ఆత్మీయులకు,

ఆత్మీయతకు

అందనంత దూరం …

పెళ్ళనే పేరుతో

పెడగా పంపబడుతు

అనుబంధం అత్మీయత

అణుమాత్రం తరగనిఆమె….

పెడధోరణి మానని

సమాజపు తీరులు….

జననంలోవాడైతే

జన్మస్తలిపై జన్మతహా హక్కు

కూడైనా పెట్టని

వాడితో కునారిల్లుతూ…వీడు.

పున్నామ నరకమనే

 నమ్మకాల సుడిలో…..

 అమ్మో, అక్కో,

భార్యో,చెల్లో,బిడ్డో

,మనుమరాలొ అత్తో,

అమ్మమ్మో, నాన్నమ్మో,

వదినో, మరదలో

 వరసలు యేమైతేనేం

ఆడది ఆ…..డ దంటు

ఆస్తులు అందని

దూరాలకు తరిమేస్తూ

 అడ కు ఆడే

శత్రువఔతు