మార్చి 2010


గడ్డి చేమంతులు

గడ్డి చేమంతులు

ఫోటో : గిజిగాడు

తేది : 31-03-2010

గడ్డి చేమంతులు

ఎండితే పూబంతులు

 

అర్ధనిమేలితమై…

ఫోటో : గిజిగాడు

తేది : 31-03-2010

విశ్వ వీక్షణకై

అర్ధనిమేలితమై…

అరవిచ్చిన..

పుష్ప బాల

మన శీతాకోక చిలుకే…. మరో రూపమంతే

ఫోటో : గిజిగాడు

తేది : 31-03-2010

జుగుప్సా?

ఒడలు

గగురుపాటా ?

మన శీతాకోక చిలుకే….

మరో రూపమంతే…..

బిళ్ళగన్నేరు పూలు

ఫోటో: గిజిగాడు

తేది : 31-03-2010బిళ్ళగన్నేరు పూలు

వుసిరిక చివురు

వుసిరిక చివురు

ఫోటో : గిజిగాడు.తేదీ:

30-03-2010

అడవి వుశిరిక చివురులు

ఫోటో : గిజిగాడు.తేదీ:

30-03-2010

అడవి

 వుశిరిక

 చివురులు

జామ చివురు

జామ చివురు

ఫోటో : గిజిగాడు.తేదీ:

30-03-2010

గోరింత చివురు

గోరింత చివురు

ఫోటో : గిజిగాడు.తేదీ:

30-03-2010

శీతాఫలం

ఫోటొ: గిజిగాడు,

తేది: 30- 03-2010

చెట్టున మగ్గిన శీతాఫలం

నోరూరిస్తూ

అమృత భాండం

ఫోటొ: గిజిగాడు,

తేది: 30- 03-2010

సిగ్గిలి....
సిగ్గిలి….

సిగ్గిలి….

తర్వాత పేజీ »