అవును నిజం

రచన: నూతక్కి

 09-03-2019

అవును నిజం

ప్రజలు మూర్ఖ్హులు

 బాబాల మత్తుల్లో

యువ భారతి

 కునారిల్లే దౌర్భాగ్యాం

 ప్రభుత్వాలు కనిపెట్టి

అడ్డుకోలేనప్పుడు

అధినేతల ఆలంబనలో

 బాబా.స్వామి, సాధు,

 సంతు వ్యవస్తలున్నప్పుడు