చివురులు (అశోక)
 
ఫోటో: గిజిగాడు
 
తేది: 25-03-2010

నునులేత

 చివురులపై

అవి

నీటి బొట్లో !

(కన్నీటి బొట్లో)?

హ్రుది కనలిన

వేదనలో ?

ప్రకటనలు