నునులేత చివురులు (అశోక)

ఫోటో : గిజిగాడుతేది: 25-03-2010

లేలేత చివురులపై….

వ్రాలిన చిరు కీటకం