ఇ.తెలుగు సమావేశం,మరి కొన్ని చిత్రాల్లో మరోటి
          శ్రీ క్రిష్ణకాంత్ పార్క్ లో విరిసిన సాహితీ సుమాలు

కెమెరాగిజిగాడు.

తేది: 14-06-2009
 శ్రీ క్రిష్ణకాంత్ పార్క్
లో జరిగినఇ తెలుగుసమావేశం .  

సమావేశ స్థలి: శ్రీ క్రిష్ణకాంత్ పార్క్.

దూర్వాసులవారేదో వివరిస్తుంటే ,…..

శ్రీ వీవెను కు తుమ్మలవారికీ మధ్యనున్న వారి పేరు మరిచాను,తెలిసిన వారు చెప్పండి.