ఫొటొ: గిజిగాడిది.

తేది: 14-06-2009
సమావేశ స్థలి:

శ్రీ క్రిష్ణకాంత్ పార్క్..

ఇ తెలుగు

సమావేశం .

E, Telugu  e.commitee meet on dt.14-06-2009

.యీ ఫోటోలో వున్నవారు..

ఎడమనుండి కుడికి

మొదటి వారి పేరు గుర్తులేదు

 శ్రీ తుమ్మల శిరీష్ కుమార్.

శ్రీ దాట్ల శ్రీనివాస రాజు.,

శ్రీకత్తి మకేష్ కుమార్,

శ్రీ క్రిష్ణకాంత్ పార్క్ లో విరిసిన సాహితీ సుమాలు తో గిజిగాడు లేని ఫొటొ….