ఫొటొ : గిజిగాడు,తేది 27 .03 .2010

ముళ్ళపనస… మూడు తరాలు

మొగ్గలు,పూలు,పిందెలు,పళ్ళు

(మొగ్గలు,,పిందెలు,పళ్ళు)