శీతాఫలం

ఫోటొ: గిజిగాడు,

తేది: 30- 03-2010

చెట్టున మగ్గిన శీతాఫలం

నోరూరిస్తూ

అమృత భాండం