గడ్డి చేమంతులు

గడ్డి చేమంతులు

ఫోటో : గిజిగాడు

తేది : 31-03-2010

గడ్డి చేమంతులు

ఎండితే పూబంతులు