మన శీతాకోక చిలుకే…. మరో రూపమంతే

ఫోటో : గిజిగాడు

తేది : 31-03-2010

జుగుప్సా?

ఒడలు

గగురుపాటా ?

మన శీతాకోక చిలుకే….

మరో రూపమంతే…..