అర్ధనిమేలితమై…

ఫోటో : గిజిగాడు

తేది : 31-03-2010

విశ్వ వీక్షణకై

అర్ధనిమేలితమై…

అరవిచ్చిన..

పుష్ప బాల