లజ్జిత -3

చిత్రకారుడు : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

తేదీ: ఇరవై అయిదు సంవత్సరాలక్రితం.

ప్రక్రియ: థంబ్ ఇంప్రెషన్స్.

లజ్జిత -3

శిరమును

చూపగ

సిగ్గుపడి

యా

గజ భామిని

ప్రకటనలు