మరో గులాబీ...

ఫోటో : నూతక్కి

మరో గులాబీ…

మదిలో…ఎన్నెన్నో

మధురోహలలో

ప్రకటనలు