చెట్టునున్న సపోటా పళ్ళు

ఫోటొ : గిజిగాడు

చెట్టునేమో సపోటా

నా నోటనూరె వూట

ప్రకటనలు