వెలుగు జిలుగులు -5

ఫోటొ : గిజిగాడు.

వెలుగు జిలుగులు 5