వెలుగు జిలుగులు -6

ఫోటొ : గిజిగాడు.

వెలుగు జిలుగులు