ఆగస్ట్ 2010


సాధనమ్మున  పనులు

సమకూరుతాయంచు

వేమనె ప్పుడోనుడివె

విశ్వమందు

ప్రతిభ, సాధనలు

దండిగా ఉండియు…

ప్రతిభకే పట్టంబు

కట్టగా వలెనన్న

ఎస్సెమ్మె స్సులన్న

ఆ ‘ఫ్యాక్ట’ రేలనో ?

అర్ధమై చావదె!

(నా వంటి)

మంద  మతికి  ….

ఈ భారత స్వాతంత్ర్య

దిన

శుభదినాన

మహత్తర గాన

మహా యజ్ఞంలో నీయత్నంలో

సఫలీక్రుతుడవై

” ఇండియన్ ఐడల్” లో టైటిల్ సాధించిన  నీ ఘన

విజయాన్నిసంపూర్ణ భరత జాతి   హృదయ పూర్వకంగా  అభినందిస్తోంది. సగర్వంగా   స్వీకరించు….నూతక్కి

భారత స్వాతంత్ర్య దిన శుభాకాంక్షలు …నూత క్కి

బ్లాగ్మిత్రులకూ ,సాహితీ హితులకూ,కవిపండిత శ్రేష్టులకూ, ఈ భువిపై కొన కొనలో వసియించే  భారతీయ సహోదరులకూ భారత శ్రేయోభిలాషులకూ హితులకూ     నా హృదయ పూర్వక… భారత స్వాతంత్ర్య దిన శుభాకాంక్షలు

…. సదా మీ శ్రేయోభిలాషి …నూత క్కి