భారత స్వాతంత్ర్య దిన శుభాకాంక్షలు …నూత క్కి

బ్లాగ్మిత్రులకూ ,సాహితీ హితులకూ,కవిపండిత శ్రేష్టులకూ, ఈ భువిపై కొన కొనలో వసియించే  భారతీయ సహోదరులకూ భారత శ్రేయోభిలాషులకూ హితులకూ     నా హృదయ పూర్వక… భారత స్వాతంత్ర్య దిన శుభాకాంక్షలు

…. సదా మీ శ్రేయోభిలాషి …నూత క్కి