మీరేమంటారు మాష్టారూ
‘గిజిగాడు”

గత వర్షంలో
తెలుగు బ్లాగ్లోకాన
చిద్రమైన తన గూటిని
నూతన వర్షంలో
బాగు చేసుకుందామని
ఆకాంక్షగా
రెక్కలల్లారిచి
త్వరితగతిన
మీ ముందుండాలని
అభిలషిస్తూ ….
స్వాగతిస్తే
సంతసిస్తా
మరి మీరేమంటారు మాష్టారూ అంటూ !
…..మీ గిజిగాడు