యోచానాలోచనలు.
రచన : నూతక్కి

కళ్ళు మూసుకొంటే

పడక కుర్చీలో
ముందు
వెనుకలకూగుతూ
జ్ఞాపకాల తెరల
పొరల వెనుక
తడిమి చూస్తే
లుకలుకలాడుతూ
నాటి సజీవ జీవ
విన్యాసాల
తటాకమది