సవ్వకు దమ్మి సచ్చి సాదించెడి దేమున్నది

రచన:రాఘవేంద్ర రావు నూతక్కి
బతి కుంటె నే గద  తమ్మి
నీ మనసుల నువ్వనుకొన్నది
పోరాడినా కుమ్ములాడినా
శోధించిన గని, సాధించిన గని
నువు బతికున్దాల దమ్మి
గని తమ్మి ఉద్రేకంల
పానాల్దీసుకోనుడు
అమ్మకు అయ్యకు కడుపు కోతల్దప్ప
నిను కన్నందుకు నీవిచ్చేడి  దేమున్నదని
వుద్దేమాల నడిసేతోన్కి ముందు నడ్సి
నువ్  దారి జూపాలే దమ్మి
పోరాడినా కుమ్ములాడినా
శోధించిన గని, సాధించిన గని
బదికుంటే నే గద తమ్మి
వుద్దేమాల్ల్ల ఉద్రేకంల
పానాలిచ్చిన వనుకో
వహ్వా ,ఓహో , జాన్దియా వతన్  కేలియే
గట్లని నాల్దినాల్
మంచిగా బొగుడ్తరు  గని
యినేతందుకే నువ్వుండవు.
రెండు దినాల్   సోకదినాల్బెడతారు
ఏడాదికో పారి స్మరణ దినాల్జే స్తరు
గాడ ఉపన్నాస మిచ్చెడి
లీడర్లకు భీ యాదున్డది
దేనికొరకు నువు
నీ పాణం దీసిస్తివో
అమ్మనాయన్లకు
కడుపుకోత మిగులుడు దప్ప
బతికుండే  పోరాడు తమ్మి
జయం నీఎంటుంటది
మొద్గాల సవ్వమన్నోన్ని
జంపి జంపి ఒదిలిబెట్టు.
సవ్వకు తమ్మి నువ్వు
సచ్చి సాదించెడి దేమున్నది ?