నాదం
రచన: నూతక్కి
నాదోశ్చరణ
అక్షరమై
అక్షరాల సంకలనమే
పదమై

పదం పదం

సజీవ భావ చిత్రమై!
ప్రమోదమై
హావభావయుత
కవిత్వమై ,  కావ్యమై
నృత్యగాన సంఘటితమై
విశృంఖల భావ విన్యాసమై
లోహ శిలా దారు పత్ర
లిఖితమై
మహోత్కృష్ట
గ్రంధమై
ఉపనిష త్తులై
వుపన్యిసతమై
సకల వ్యక్తావ్యక్త
భావ  వ్యక్తీకరణా
మూలాధారమై
విశ్వవ్యాప్త
నాదమై ఓంకార మై !!!