ఆవిష్కృతం
రచన: నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

క్షణ కాలపు
యోచన లో
ఉప్పొంగిన
భావనావిర్భవిత
రూపవిన్యాసాలు
ఘనీభ వించి
కళా రూప
మాలికలై
మహాద్భుతమై
ఆవిర్భావిస్తూ
శాశ్వతత్వాన్ని
సంతరించుకొంటూ
ఆవిష్క్రుతమై  …
అంతరంగాలు