లావా !
రచన  : నూతక్కి
పుష్పించిన
అగ్నిపర్వత
శిఖరాగ్ర
కన్నియ
రుతుస్రావ
ప్రవాహ
వేగమున
శి లాదాతువై
ప్రవాహమై