కార్యశూన్యులు

రచన : నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.
క్షణ భంగుర జీవిత

గత కాలపు
కఠిన క్లిష్ట తర
అనుభవ
విన్యాసాల నీడలు
చలన చిత్రమై వర్తమానాన
క్షణాలు నిముషాలుగ
గంటలు రోజులు వత్సరాలై
నడయాడుతు నర్తిస్తూ
కనులమున్దరే వర్తిస్తే ….
పొగిలి పొగిలి ఏడుస్తూ
భవిష్యమును చర్చిస్తూ
నిర్లక్ష్యిస్తూ
కార్యశూన్యతన
కార్యాచరణానిర్దేశ కత
లోపించిన వారెందరో !
యీ  జీవనం ఎందుకు అని
తమకు తామే ప్రశ్నిస్తూ
నిరామయంగా నిస్తేజంగా