వ్యసనంలా పోటీ పరీక్షలు.
రచన :నూతక్కి రాఘవేంద్ర రావు.

బాల్యానికే

ఓ వ్యసనంగా

దాపురించి
యువతనూ
మత్తులో
ముంచి
చిత్తు చేస్తున్న
పోటీ పరీక్షలు
విద్యారంగ
దౌర్బల్యానికి
ప్రతీకలు
కార్పోరేట్ రంగం
సృష్టించే గమ్మత్తుల
మత్తునుంచి
తప్పించుకోలేని
నవ సమాజం.
ప్రపంచీకరణతో
బతుకులు బరువైనట్లే    .
వంగి  విరుగుతూ న్న
బాల్యం.
ముఖాలకు,ముక్కులకు
చడ్డీలు  వేయిస్తూ
కరడుగట్టిన కాలుష్యం
ప్రక్షాళన దిశగా
అడుగులిడని ప్రభుత  .